Knaakland stuurt onterechte aanmaningen en dagvaardingen.

0
266

Ls,

Knaakland schijnt in de problemen te zijn geraakt. Dit uit zich in een aantal emails die zeer dreigend zijn, met de opdracht om te gaan betalen. Ons advies is, om dit vooral niet te doen. De mails missen een juridische grondslag. M.a.w. het is kansloos.

Het lijkt wel of deze website is gehackt door derden. Knaakland, wordt hierdoor op zwarte lijst geplaatst, totdat het e.a. is hersteld.

Waarschuwing geen betaling doen !!!!

Voorbeeld emails

Geachte leden,

Knaakland.nl introduceert haar VIP account, een toevoeging aan het normale Knaakland.nl account!
Conform onze algemene voorwaarden krijgt u direct een VIP account toegewezen en dient u deze dus ook te betalen, de kosten zijn slechts €10,- per maand, dit kunt u gemakkelijk betalen via deze link.
Wilt u uw VIP account opzeggen? Dat kan geheel kosteloos via onze VIP pagina via het formulier, wel dient u dan uw rekening van deze maand te hebben betaald en als u zich voor 19-01-2014 afmeld (binnen 3 maanden na afmelden) zijn we conform onze algemene voorwaarden verplicht €25,- administratiekosten in rekening te gaan brengen.

U kunt uw Knaakland.nl account ook niet opzeggen als u nog een openstaande rekening heeft.

AANKONDIGING GERECHTELIJKE PROCEDURE

Betreft: Knaakland.nl inzake VIP account

Geachte heer/mevrouw,

Onder verwijzing naar de diverse stukken en met name naar de formele ingebrekestelling en onze algemene voorwaarden, delen wij u het volgende mede:

Van de incasso-afdeling van ons kantoor ontvingen wij uw dossier.
Gebleken is dat een buitengerechtelijke oplossing niet meer tot de mogelijkheden behoort.
Cliënte heeft ons dan ook verzocht de zaak aan te brengen bij de Kantonrechter.

Voordat wij de dagvaarding – welke wij reeds in concept hebben opgesteld – daadwerkelijk aan u laten betekenen door de gerechtsdeurwaarder, stellen wij u nog één maal in de gelegenheid de vordering zonder bijkomende gerechtelijke kosten te voldoen.

Indien vrijdag 24 oktober 2014 geen betaling van het totaal verschuldigde bedrag ad € 10,00 op onze PayPal: paypal@knaakland.nl is bijgeschreven, dan zullen wij genoodzaakt zijn de dagvaarding per ommegaande aan u te laten betekenen.

Alle uit de gerechtelijke procedure voortvloeiende kosten, welke minimaal € 350,00 bedragen, zullen dan tevens op u worden verhaald en middels een eventueel beslag op inkomsten en/of (on)roerende eigendommen, opeisbaar worden gesteld.

Voor meer informatie kijkt u op: http://www.knaakland.nl/pages/vip.php

Vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Juridische afdeling

CONCEPT DAGVAARDING –

Heden,

Ten verzoeke van Knaakland.nl, te dezer zake domicilie kiezende te Leeuwarden, ten kantore van Knaakland alsmede domicilie kiezende ter griffie van de Rechtbank sector Kanton;

Gedagvaard

Ik u aldaar aan dat adres mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan; Om op ………… des voormiddags te ………………… uur, in persoon of bij gemachtigde te verschijnen ter openbare civiele terechtzitting van de kantonrechter, Rechtbank Sector Kanton,

Aangezegd

Dat gedaagde voor of uiterlijk op voormelde zittingsdatum op voormeld adres een met redenen omkleed en ondertekend schriftelijk antwoord ter griffie indient, dan wel ter zitting te verschijnen en mondeling te antwoorden. Dat indien gedaagde niet op de hiervoor vermelde of op een door de rechter eventueel nader te bepalen roldatum in het geding verschijnt, ten aanzien van hem, de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, tegen gedaagde verstek zal worden verleend en de hierna verwoorde eis zal worden toegewezen, tenzij deze de kantonrechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt

Teneinde
Alsdan te horen eis doen en concluderen dat:

A Grondslag vordering
1. Eiseres heeft in opdracht en voor rekening van gedaagde diverse zaken en/of diensten geleverd. Op grond hiervan heeft eiseres een factuur aan gedaagde gezonden, zulks voor een totaalbedrag van €10. De betalingstermijn voor deze factuur was 3 dagen. Gedaagde bleef in gebreke voormelde factuur te voldoen waardoor men in verzuim kwam te verkeren.

2. Aangezien van gedaagde ook na betalingsherinneringen geen betaling te verkrijgen viel van gemeld bedrag, was eiseres genoodzaakt haar vordering uit handen te geven aan een incassobureau; hierdoor kwam zij te vervallen, conform leveringsvoorwaarden, in de betaling van rente en incassokosten. Bij brief d.d. heeft het incassobureau gedaagde gesommeerd tot betaling van de hoofdsom, rente en incassokosten. Eiseres maakt aanspraak op vergoeding van de incassokosten, primair op basis van de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden van eiseres, subsidiair als vermogensschade die eiseres lijdt ten gevolge van het toerekenbaar tekort schieten van gedaagde (conform artikel 6:96 lid 2 sub c BW) Met betrekking tot de hoogte van de incassokosten baseert eiseres zich op het incassotarief zoals dat is vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

B. verweer gedaagde.

3. De vordering van eiseres is onbetwist, gedaagde blijft echter in gebreke aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.
Zonder enige onverplichte bewijslast op zich te willen nemen biedt eiseres bewijs aan van haar stellingen door alle middelen rechtens.

C. Incassowerkzaamheden.

4 Ondanks de uitgebreide werkzaamheden van het incassobureau (meervoudig telefonisch contact, meervoudige correspondentie, verhaalsonderzoek, etc.) bleef gedaagde in gebreke om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Dit ondanks mondelinge en/of schriftelijke erkenning van de hoofdsom, rente en incassokosten conform leveringsvoorwaarden. Eiseres is bereid op 1e verzoek deze werkzaamheden nader te specificeren. Eiseres wordt derhalve thans genoodzaakt haar vordering thans in rechte aanhangig te maken.

5 Gedaagde is derhalve in totaal verschuldigd:
Hoofdsom €10,- Rente – 0,00 Incassokosten – 0,00
Totaal €10,-
Deelbetaling(en)
0,00 –
Restant €10,-

Mitsdien.

Bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde wordt veroordeeld om aan eiseres tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen, de somma ad €10,- te vermeerderen met de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf 22 oktober 2014 tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede gedaagde te veroordelen in de kosten van het geding.

De kosten dezes, zijn voor mij als deurwaarder €…… (minimum €350,-)

Geachte,

Morgen zal onze gerechtsdeurwaarder een dagvaarding uitbrengen tegen u, maandag of dinsdag zal hij deze persoonlijk bij u langs brengen.
De extra kosten hiervoor bedrag €178,30 en zullen we morgen, zodra de gerechtsdeurwaarder begonnen is met uw dagvaarding, in rekening brengen.

Mocht u toch vandaag nog de betaling van €10,- doen voorkomt dat een hoop extra kosten en een bezoek van de gerechtsdeurwaarder.

Wilt u toch nog betalen? Klik dan hier en betaal snel!

In afwachting van uw reactie verblijf ik onder alle reserves,

Mevrouw Janssen